Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune) sazivam 14. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 06. svibnja 2019. (PONEDJELJAK ) s početkom u 14:00 sati .

Sjednica će se održati u prostorijama Vatrogasnog doma u Đulovcu.

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o stavljanju mandata vijećnika Ivana Šilar u mirovanje.

2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća Mandatnog povjerenstva i prihvaćanju Izjave izabranog vijećnika Ivana Šilar o stavljanju mandata u mirovanje i verifikaciji mandata vijećnika Općinskog vijeća Općine Đulovac Petra Pejčina

3. Usvajanje Zapisnika sa 13.sjednice Općinskog vijeća

4. Donošenje Odluke o usvajanu Godišnjeg izvršenja Proračuna Općine Đulovac za 2018.

5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru Komisije (Odbora) za proračun i financije

6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda

7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Đulovac

8. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta za potrebe Općine Đulovac-Patar Deligegić

9. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta za potrebe Općine Đulovac-Zlatko Zeman

10. Pitanja i prijedlozi

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

Icon
Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća-radni materijali