Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 7/2021) sazivam 13. redovnu sjednicu VIII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac zakazanu za dan 26. prosinac 2022. (ponedjeljak) s početkom u 12:30 sati, koja će se održati u Općinskoj vijećnici Općine Đulovac.

Radne materijale možete preuzeti na sljedećoj poveznici: