Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/VIII) sazivam 12. sjednicu VI. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 31. srpnja (petak) 2015. s početkom u 16.00 sati
Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici Općine Đulovac, Đurina 132.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice VI. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac
2. Razmatranje i usvajanje Zaključka o usvajanu Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva ENERGOĐULOVAC d.o.o. za 2014. godinu,
3. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika uprava trgovačkog društva ENERGOĐULOVAC d.o.o.
4. Donošenje odluke o prijenosu poslovnog udjela uz naknadu društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora javnim prikupljanjem ponuda
5. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za provedbu postupka prodaje udjela trgovačkog društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora javnim prikupljanjem ponuda.
6. Donošenje Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja o Nacrtu konačnog prijedloga I. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije.
7. Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvršenja proračuna Općine Đulovac za razdoblje 01.01.2015. do 30.06. 2015.
8. Donošenje Odluke o usvajanju 3. Rebalansa Proračuna Općine Đulovac za 2015. godinu i Projekcija proračunske potrošnje za razdoblje 2016.-2017. godine i Plana razvojnih programa Općine Đulovac za razdoblje 2015. -2017. godine
9. Donošenje Odluke o III. Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Đulovac 2015. godinu
10. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa poticanja razvoja poljoprivrede i poduzetništva u 2015. godini
11. Pitanja i prijedlozi

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: Materijali za 12. sjednicu Općinskog vijeća

Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.