Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 7/2021)predsjednik OV saziva 12. redovnu sjednicu VIII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac zakazanu za dan 27. studeni 2022. (nedjelja) s početkom u 9:00 sati, koja će se održati u Općinskoj vijećnici Općine Đulovac.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Donošenje Statutarne odluke o izmjeni Statuta Općine Đulovac

2. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o postupku za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Đulovac

3. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Đulovac

4. Donošenje Odluke o lokalnim porezima Općine Đulovac

5. Donošenje Odluke o odobrenju sredstava Domu zdravlja Daruvar za pokrivanje troškova smještaja liječnika opće prakse iz ambulante opće medicine u Đulovcu

6. Donošenje Odluke o osnivanju Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti

7. Donošenje Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Javne ustanove „za obavljanje komunalnih djelatnosti

8. Pitanja i prijedlozi

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom i pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr

Zapisnik s 11. sjednice biti će dostavljen vijećnicima u materijalima za 13. sjednicu Općinskog vijeća.

Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.