Na temelju članka 34.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća  Općine Đulovac  („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/VIII) sazivam 11. sjednicu VI. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati   5. svibanj 2015. s početkom u 16.00 sati

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici Općine Đulovac, Đurina 132.

Za sjednicu  predlažem slijedeći:

D N E V N I      R E D

1.       Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice VI. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac

2.       Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg ostvarenja proračuna Općine Đulovac za razdoblje 01.01.2014. do 31.12. 2014.

 

 

3. Donošenje Odluke o usvajanju 2. Rebalansa Proračuna Općine Đulovac za 2015. godinu i Projekcija proračunske potrošnje za razdoblje 2016.-2017. godine i Plana razvojnih programa Općine Đulovac za razdoblje 2015. -2017. godine,

 

4. Donošenje Odluke o izradi Strategije – Programa ukupnog razvoja Općine Đulovac za razdoblje 2015.-2020.godine

5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o  uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac

6. Donošenje Odluke o  davanju suglasnosti  ENERGO ĐULOVAC d.o.o., za sklapanje Ugovora o osnivanju prava građenja sa poduzećem GOD d.o.o.
-prijedlog ugovora o osnivanju prava građenja

7. Pitanja i prijedlozi

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštoma , a  pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr

Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na  zahtjev dostaviti poštom  ili iste mogu osobno  podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

 

Nikola Jaković, v.r.,

predsjednik OV