Na temelju članka 34.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća  Općine Đulovac  („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/VIII) sazivam 10. sjednicu VI. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati  20. ožujka (petak) 2015. s početkom u 16.00 sati.

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici Općine Đulovac, Đurina 132.

 

Za sjednicu  predlažem slijedeći:

 

D N E V N I      R E D

 

 

 

Nikola Jaković, v.r.,

predsjednik OV