Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 7/2021) sazivam 10. redovnu sjednicu VIII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac zakazanu za dan 8. kolovoz 2022. (ponedjeljak) s početkom u 9:00 sati, koja će se održati u Općinskoj vijećnici Općine Đulovac

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća

2. Donošenje Odluke o 2. rebalansu proračuna Općine Đulovac za 2022. godinu

3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

4. Donošenje Odluke o 1. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

5. Donošenje Odluke o 1. izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2021. godini

6. Donošenje Odluke o 1. izmjenama Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu u 2021. godini

7. Donošenje Odluke o 1. izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

8. Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvršenja proračuna Općine Đulovac za 2022

9. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac

10. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac

11. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac

12. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac

13. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Đulovac

14. Donošenje Odluke o porezima na području Općine Đulovac

15. Donošenje Programa poticanja i razvoja poduzetništva na području Općine Đulovac

16. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

17. Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Đulovac za razdoblje od 2022. do 2028

18. Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Đulovac

19. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi

20. Donošenje prijedloga Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Đulovac

21. Donošenje Odluke Odluka o stavljanju van snage Odluke o obustavi naplate zakupnine za zakup poslovnog prostora zakupnicima koji imaju sjedište na području Općine Đulovac

22. Pitanja i prijedlozi