Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br. 6/VIII i 10/2017- izmjene i dopune) sazivam 10. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 28. rujna 2018. ( PETAK ) s početkom u 15:00 sati Sjednica će se održati u prostorijama Vatrogasnog doma u Đulovcu

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća

2. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Općinskog vijeća održane dana 20.08.2018.

3. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Đulovac

4. Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvršenja Proračuna Općine Đulovac za 2018. godinu i Plana razvojnih programa

5. Donošenje Odluke o 4. izmjenama i dopuna Proračuna Općine Đulovac za 2018. godinu i Plana razvojnih programa

6. Donošenje Odluke o IV. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini u općini Đulovac

7. Donošenje Odluke o III. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Đulovac za 2018. godinu

8. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, sportu, civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Đulovac za 2018. godinu

9. Donošenje II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2018. godini

10. Donošenje Odluke o usvajanju prijedloga o zamjeni nekretnina između Hrvatskih šuma i Općine Đulovac

11. Informacija o ostvarenju Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018) i razmatranje prijedloga Izmjene i dopune istoga.

12. Pitanja i prijedlozi

 

Radne materijale možete preuzeti na sljedećem linku:

Icon
Radni materijal - 10. sjednica Općinskog vijeća

 

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a  pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na  zahtjev dostaviti poštom  ili iste mogu osobno  podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.