Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine” br. 120/16)- nadalje: ZJN 2016, objavljuje se:

POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE:

Rekonstrukcija i dogradnja doma u Velikim Bastajima

Općina Đulovac, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti: Rekonstrukcija i dogradnja doma u Velikim Bastajima, te objavljujemo opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, na službenoj internet stranici Općine www.djulovac.hr i u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ (u daljnjem tekstu. EOJN RH), te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 11. rujna 2018. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: opcina.djulovac@gmail.com ili putem EOJN RH.

Tekst javnog poziva sa obrascom i popratnom dokumentacijom možete preuzeti na linkovima:

Icon
Tekst javnog poziva sa obrascom i popratnom dokumentacijom Rekonstrukcija i dogradnja doma u Velikim Bastajima

ili na:

https://jumboiskon.tportal.hr/download/d55ff8cf-dda1-4439-a4d5-24823e3ae34e