Općina Đulovac, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti: „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Cjepidlake“

Odredbom članka 198. ZJN 2016 pod nazivom «Prethodna analiza tržišta» propisano je da prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom te objavljujemo opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, na službenoj internet stranici Općine www.djulovac.hr i u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ (u daljnjem tekstu. EOJN RH), te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 31. listopda 2018. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: opcina.djulovac@gmail.com ili putem EOJN RH.

Tekst javnog poziva sa obrascom i popratnom dokumentacijom možete preuzeti na linku:

Icon
Poziv svim gospodarskim subjektima za prethodno savjetovanje „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Cjepidlake“