Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine” br. 120/16)- nadalje: ZJN 2016, objavljuje se:

POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE
ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE:
„IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI/MODERNIZACIJI NERAZVRSTANE CESTE- VELIKI BASTAJI (ŽC3301)-
ŠKODINOVAC (NC-N24) – Evidencijski br. nabave: 10-EVM“

Općina Đulovac, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti:
„IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI/MODERNIZACIJI NERAZVRSTANE CESTE- VELIKI BASTAJI (ŽC3301)-
ŠKODINOVAC (NC-N24)“

Odredbom članka 198. ZJN 2016 pod nazivom «Prethodna analiza tržišta» propisano je da prije pokretanja postupka javne
nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim
planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.
Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti
u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja
tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.
Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke
specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje
ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje 5 (pet) dana.
Stoga, sukladno prethodnoj odredbi ZJN i članku 9. stavku 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom
savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (”Narodne novine” br. 101/17) objavljujemo opis predmeta nabave, tehničke
specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje
ugovora, na službenoj internet stranici Općine www.djulovac.hr i u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ (u daljnjem tekstu. EOJN RH), te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 18. ožujka
2020. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke
pošte: opcina.djulovac@gmail.com ili putem EOJN RH.
Nakon provedenog savjetovanja razmotriti će se sve primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata i izraditi
izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima koje će biti objavljeno na internet stranici: www.djulovac.hr i
u EOJN RH.

 

Privitak:
1. Obrazac savjetovanja,
2. DoN – NC Škodinovac PROČELNIK
3. Troškovnik
4. Profil NC sa preglednim kartama

Icon
Poziv gospodarskim subjektima za prethodno savjetovanje
Povećaj font
Kontrast