Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune) sazivam 18. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 22. veljače 2020. ( subota ) s početkom u 12:00 sati .

Sjednica će se održati u prostorijama Vatrogasnog doma u Đulovcu .

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

 

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,

2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2019. godini,

3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu za 2019. godinu,

4. Usvajanje Izvješća o izvršenju Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Đulovac u 2019.godini,

5. Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Đulovac,

6. Odluka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju VZO-a Općine Đulovac za 2019. godinu,

7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška šumskog doprinosa.,

8. Usvajanje informacije o odabiru najpovoljnijih ponuditelja prema provedenom javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem.

9. Pitanja i prijedlozi.

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

Icon
18. sjednica OV-radni materijali