Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune) sazivam 17. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 02. prosinca 2019. ( ponedjeljak ) s početkom u 13:00 sati .

Sjednica će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Đulovcu, Đurina 132.

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,

2. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu i izmjene i dopune Plana razvojnih programa,

3. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,

3. a. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini u općini Đulovac,

3.b. Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju , sportu za 2019. godinu

3.c.Donošenje Odluke o I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2019. godini

3.d. Donošenje Odluke o II. izmjeni Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa , zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac u 2019. godini

4. Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna Općine Đulovac za 2020.g. i projekcija proračunske potrošnje za razdoblje 2021.-2022.g. i Plana razvojnih programa Općine Đulovac za razdoblje 2020.-2022.g.

5. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za 2020.g.

6. Donošenje Odluke o usvajanju Programa održavanja objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.g.

6.a. Donošenje Odluke o usvajanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.g.

6.b. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2020.g.

6.c. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, sportu, civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Đulovac za 2020. godinu

6.d. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u zdravstvu Općine Đulovac u 2020.g.

6.e. Donošenje Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020.g.

6.f. Donošenje Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa , zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac u 2020. godini

7. Donošenje Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2020. godinu,

8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Đulovac za 2020. g.

9. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac

10. Donošenje Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Đulovac u 2020. godini

11. Donošenje Odluke o odobravanju zamjene zemljišta za Društvenog doma u Velikim Bastajima

12. Donošenje Odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području Općine Đulovac

13. Pitanja i prijedlozi.

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

Icon
Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća-radni materijali