Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 7/2021) sazivam 14. redovnu sjednicu VIII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac zakazanu za dan 4. veljače 2023. (subota) s početkom u 19:00 sati, koja će se održati u Općinskoj vijećnici Općine Đulovac

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 11. i 13. sjednice Općinskog vijeća

2. Donošenje Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode nastale u rujnu 2022. godine

3. Donošenje Odluke o 1. izmjenama i dopunama proračuna Općine Đulovac za 2023. godinu

4. Donošenje Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2023. godinu

5. Pitanja i prijedlozi

NAPOMENA: pripadajući materijali biti će dostavljeni općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a biti će dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr

Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

Radni materijali: