Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br. 6/VIII i 10/2017- izmjene i dopune) sazivam 13. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 11. veljače 2019. (PONEDJELJAK ) s početkom u 14:30 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Vatrogasnog doma u Đulovcu.

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 12.sjednice Općinskog vijeća
2. Donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đulovac
3. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Općine Đulovac
4. Donošenje Odluke o komunalnom redu Općine Đulovac
5. Donošenje odluke o komunalnoj naknadi
6. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Đulovac
7. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenom popisu financijske imovine, potraživanja i obaveza
8.1. Donošenje Odluke o postupanju s dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima Općine Đulovac
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu za 2018. godinu,
12. Donošenje Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac
13. Donošenje Odluke o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac za 2019. godinu
14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o popisu nerazvrstanih cesta
15. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac
16. Pitanja i prijedloz

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

Icon
13. sjednica OV - radni materijali