Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br. 6/VIII i 10/2017- izmjene i dopune) sazivam 12. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 28. prosinca 2018. ( PETAK) s početkom u 13:00 sati . Sjednica će se održati u prostorijama Vatrogasnog doma u Đulovcu.

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 11.sjednice Općinskog vijeća

2. Donošenje Odluke o V. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini u općini Đulovac,

2.1. Odluke o IV. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Đulovac za 2018. godinu,

2.2.Odluke o IV. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, sportu,     civilnom društvu i o stalim društvenim potrebama Općine Đulovac za 2018. godinu i

2.3. donošenje III. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2018. godini

2.4. donošenje 4. izmjene Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju , sportu za 2018. godinu

3. Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu sa Planom razvojnih programa za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu,

3.1. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Đulovac za 2018. godinu

3.2. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini u općini Đulovac

3.3. Donošenje Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, sportu, civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Đulovac za 2019. godinu

3.4. Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2019. godini

3.5. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u zdravstvu Općine Đulovac u 2019.g.

3.6. Donošenje Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019.g.

4. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu.

5. Donošenje Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu,

6. Donošenje Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa , zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac u 2018. godini

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac

8. Donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Đulovac za 2019. g.

9. Pitanja i prijedlozi

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr. Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

Augustin Čović, v.r.,

predsjednik OV

 

Icon
Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đulovac
Povećaj font
Kontrast