Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 7/2021) predsjednik OV općine Đulovac saziva 11. redovnu sjednicu VIII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac zakazanu za dan 6. studeni 2022. (nedjelja) s početkom u 10:00 sati, koja će se održati u Općinskoj vijećnici Općine Đulovac

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća

2. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac

3. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac

4. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac

5. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac

6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju izbora za članove MO na području Općine Đulovac

7. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Đulovac (stan Đurina 86)

8. Davanje prethodne suglasnosti DV Sunce Đulovac za potpisivanje aneksa Ugovora za produljenje roka za povratak kratkoročnog revolving kredita kod HPB-a

9. Donošenje Odluke o jednokratnoj pomoći umirovljenicima s područja Općine Đulovac povodom božićnih blagdana za 2022.

10. Donošenje o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Općine Đulovac u Dječjem vrtiću “Vladimir Nazor ” Daruvar i Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar

11. Donošenje Odluke o 2. rebalansu proračuna Općine Đulovac za 2022. godinu

12. Pitanja i prijedlozi

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom i pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr

Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.