ov

Poziv i dnevni red za 20. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 , 144/12 i 19/13) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/VIII) sazivam 20. sjednicu VI. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 25. ožujka (subota) 2017. s početkom u 11.00 sati
Sjednica će se održati u prostorijama novoizgrađenog Društvenog doma u Koreničanima

Za sjednicu se predlaže slijedeći dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice VI. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,

Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice VI. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac

2. Odluka i izmjeni dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka i izmjeni dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

3. Donošenje Odluke raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Đulovac za 2017. g.

Donošenje Odluke raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Đulovac za 2017. g

4. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu , ,te izmjene i dopune Plana razvojnih programa,

Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu , ,te izmjene i dopune Plana razvojnih programa

5. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.

Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017

6. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programom javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu Općine Đulovac za 2017. godinu

Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programom javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu Općine Đulovac za 2017. godinu

7. Donošenje Odluke o I. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Općine Đulovac u 2017. godini

Donošenje Odluke o I. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Općine Đulovac u 2017. godini

8. Donošenje Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Đulovac u 2017.godini.

Donošenje Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Đulovac u 2017.godini.

9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvršenja Proračuna Općine Đulovac za razdoblje 01.01.2016.do 31.12.2016. godine,

Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvršenja Proračuna Općine Đulovac za razdoblje 01.01.2016.do 31.12.2016. godine

10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

12. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2016. godini,

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2016. godini

13. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu za 2016. godinu,

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu za 2016. godinu

14. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Đulovac u 2016.godini.

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Đulovac u 2016.godini

15. Usvajanje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2016. godini

Usvajanje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2016. godini

16. Razmatranje i usvajanje Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu,

Razmatranje i usvajanje Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu

17. Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Đulovac za 2016. godinu

Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Đulovac za 2016. godinu

18. Razmatranje i usvajanje Smjernica razvoja sustava zaštite i spašavanja Općine Đulovac za 2017. godinu

Razmatranje i usvajanje Smjernica razvoja sustava zaštite i spašavanja Općine Đulovac za 2017. godinu

19. Razmatranje i usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Đulovac za 2016. godinu

Razmatranje i usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Đulovac za 2016. godinu

20. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenom popisu financijske imovine, potraživanja i obaveza za 2016. godinu

Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenom popisu financijske imovine, potraživanja i obaveza za 2016. godinu

21. Donošenje Odluke o postupanju s dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima Općine Đulovac

Donošenje Odluke o postupanju s dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima Općine Đulovac

22. Donošenje Odluke o Izvješća o financijskom poslovanju DVD-a Đulovac i VZO-Đulovac za 2016. godinu

Donošenje Odluke o Izvješća o financijskom poslovanju DVD-a Đulovac i VZO-Đulovac za 2016. godinu

23. Donošenje Odluke usvajanju o Plana zaštite od požara na području Općine Đulovac

Plan zaštite od požara općine Đulovac

24. Donošenje Odluke o usvajanju Strateškog plana razvoja Općine Đulovac za radoblje 2017.-2019.

Donošenje Odluke o usvajanju Strateškog plana razvoja Općine Đulovac za radoblje 2017.-2019.

25. Informacija o Analizi metodologije donošenja usvojenog Proračuna Općine Đulovac za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu dostavljenoj od strane Ministarstva financija

Informacija o Analizi metodologije donošenja usvojenog Proračuna Općine Đulovac za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu dostavljenoj od strane Ministarstva financija

26. Usvajanje ispravka Odluke o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu,

Usvajanje ispravka Odluke o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu

27. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o plaćanju troškova priključenja HEP-ODS Elektra Križ u svrhu priključenja građevine trafostanice 10/0,4 kV, 630 (1000) kVA „POGON GOD“ na distributivnu elektroenergetsku mrežu sukladno Ugovoru o priključenju broj: 400702-120098-00110106 između HEP-ODS i Općine Đulovac, klasa: 400-06/ 16-01/1, urbroj:2111-05-01-16-01 od 31.03.2016.

Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o plaćanju troškova priključenja HEP-ODS Elektra Križ

28. Donošenje Odluke o plaćanju troškova priključenja HEP-ODS Elektra Križ u svrhu priključenja građevine trafostanice 10/0,4 kV, 630 (1000) kVA „POGON GOD“ na distributivnu elektroenergetsku mrežu sukladno Ugovoru o priključenju broj: 400702-130553-00110209 između HEP-ODS i Općine Đulovac,

Donošenje Odluke o plaćanju troškova priključenja HEP-ODS Elektra Križ

29. Razno

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr

Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.