Na temelju članka 29. Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Đulovac , („Službeni glasni Općine Đulovac br. 2/2023 i 8/2023-I. izmjene i dopune ) općinski načelnik Općine Đulovac dana 18. siječnja 2024. upućuje JAVNI POZIV za podnošenjem zahtjeva o ostvarivanju prava za sufinanciranje troškova pogreba u 2024. godini

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje: