Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine”, br. 120/16 ), članka 31. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i,4/XIII i 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ) i članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne za pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji (L37129) – Maslenjača , Evidencijski broj nabave: E-16-1-EVV/2018-JN , klasa: 340-03/18-05/2-3, urbroj:2111-05-03-18-03 od 16.07.2018., Općinsko vijeće Općine Đulovac na svojoj 8. sjednici VII. saziva održanoj 20. srpnja 2018. donijelo je

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji (L37129) – Maslenjača. Evidencijski broj nabave: E-16-1-EVV/2018-JN

Tekst odluke sa pripadajućim zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

Icon
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji – Maslenjača
Icon
Zapisnik o postupku javnog otvaranja ponuda
Icon
Zapisnik o postupku pregleda i ocijeni ponuda