Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 i 123/19), članka 65. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 2/2021), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za pružanjem usluge izrade projektne dokumentacije za pružanjem usluge izrade projektne dokumentacije na nivou glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za zahvat u prostoru: „SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR S MINI HIDROCENTRALOM, AKUMULACIJSKIM JEZEROM I NAPOJNIM CJEVOVODOM“ Evidencijski broj nabave: E-16-EMV/2021-JN , klasa: 404-03/21-04/4, urbroj:2111-05-03-21-03 od 28.04.2021. , Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

Odluku o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge izrade projektne dokumentacije na nivou glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za zahvat u prostoru: „SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR S MINI HIDROCENTRALOM, AKUMULACIJSKIM JEZEROM I NAPOJNIM CJEVOVODOM“

Dokumentacija: