Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 03/17) i članka 50. stavka 1. točke 18. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII-Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac) ), općinski načelnik Općine Đulovac, dana 05. ožujka 2017. godine, donio je

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Đulovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine

koju možete preuzeti na linku:

Icon
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Đulovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine
Icon
Odluka o izradi PGO Općine Đulovac za razdoblje 2017-2022
Icon
Plan gospodarenja otpadom-radna verzija nacrt