Na temelju članka 27. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , te 4/XIII, 2/2018 i 6/2019 – Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), te Prijedloga liste prvenstva Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata javnih potreba Općine Đulovac za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2020. godinu,, 402-03/20-01/2-2-1, Urbroj:2111/05-03-20-03 od 28.02.2020. načelnik Općine Đulovac donosi

O D L U K U o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2020. godinu i visini financijske potpore

Sadržaj datoteke u privitku:

– Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2020. godinu i visini financijske potpore
– Prijedloga liste prvenstva Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata javnih potreba Općine Đulovac za razvoj civilnog društva

Icon
Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2020. godinu i visini financijske potpore