Na temelju članka 27. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ),   te Prijedloga liste prvenstva  Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata javnih potreba Općine Đulovac  za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2019. godinu,, 402-03/19-01/2-2-1, urbroj:2111/05-03-19-03 od 14.03.2019 načelnik Općine Đulovac  donosi

O D L U K U o  odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2019. godinu i visini financijske potpore

Cijeli tekst Odluke sa Prijedlogo Povjerenstva za ocijenu projakata udruga možete preuzeti na linkovima:

Cijeli tekst Odluke sa Prijedlogom Povjerenstva za ocijenu projekata udruga možete preuzeti na linkovima:
Icon
Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2019. godinu i visini financijske potpore
Icon
Prijedlog liste prvenstva za za financiranje programa/projekata javnih potreba u civilnog društva iz proračuna Općine Đulovac u 2019.