Na temelju članka 27. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII ,4/XIII i 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), te Prijedloga liste prvenstva Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi za 2018. godinu, klasa:402-03/19-02-1-1, urbroj:2111/05-03-19-03 od 13.03.2019. , načelnik Općine Đulovac donosi

O D L U K U o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi koje provode udruge za 2019. godinu i visini financijske potpore

Cijeli tekst Odluke sa Prijedlogo Povjerenstva za ocijenu projakata udruga možete preuzeti na linkovima:

Icon
Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi koje provode udruge za 2019. godinu i visini financijske potpore
Icon
Prijedlog liste prvenstva za za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2019.