Na temelju odredbe članka 28. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj:5/2022 i 8/2022-izmjene i dopune ), članka 65. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 2/2021) općinski načelnik Općine Đulovac dana 17. srpnja 2023. godine donosi

Odluku o odabiru ponude za pružanje usluge izrade projektne dokumentacije Glavnog i Izvedbenog projekta za izgradnju parka i trga u centru Općine Đulovac, k.č.1/2, k.o.Đulovac

Dokumentacija u privitku: