Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 , 123/19 i 144/20), članka 65. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/2021), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018) te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavom i dobavom roba – kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2022. godinu, ev. br. nabave 6-EVM-JN/2022, klasa:340-03/22-01/4,urbroj:2103-8–03-22-03 od 31.03.2022.. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavom i dobavom roba – kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2022. godinu