Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 123/17), članku 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac i 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac „) i članka 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018), Općinski načelnik donosi slijedeću

Odluku o objavi Obavijesti o prihvaćanju ponude o zaduženju za financijski kredit za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i izgradnje vodovodne mreže

Tekst Odluke možete preuzeti na linku:

Icon
Odluka o objavi Obavijesti o prihvaćanju ponude o zaduženju za financijski kredit za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i izgradnje vodovodne mreže