Na temelju članka  48.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),  članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34.  Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017),  te Zapisnika o pregledu i ocjeni  ponuda u postupku jednostavne  nabave  za izradu projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju i proširenje vodoopsrkrbnog sustava općine Đulovac, vodoopskrbni cjevovodi naselja Kravljak i Gornje Cjepidlake , Evidencijski broj nabave: E-5-EVM/2018-JN, klasa: 404-03/18-01/4, urbroj:2111-05-03-18-03 od 14.08.2018.., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju i proširenje vodoopsrkrbnog sustava općine Đulovac, vodoopskrbni cjevovodi naselja Kravljak i Gornje Cjepidlake Evidencijski broj nabave: E-5-EVM/2018-JN

 

Tekst odluke sa popratnim zapisnicima možete preuzeti na linkovima

Icon
Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju i proširenje vodoopsrkrbnog sustava općine Đulovac
Icon
Zapisnik o postupku javnog otvaranja ponuda E-5-EVM/2018-JN
Icon
Zapisnik o postupku pregleda i ocijene ponuda E-5-EVM/2018-JN
Povećaj font
Kontrast