Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za rekonstrukciju društvenog doma u Velikim Bastajima

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII), 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017) te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabave jednostavne vrijednosti za pružanjem usluga pripreme i izrade natječajne dokumentacije za prijavu projekta rekonstrukcija društvenog doma u Velikim Bastajima za natječaj iz programa ruralnog razvoja mjera 7.4.1., klasa: 406-09/17-01/6 urbroj:2111-05-03-17-03 od 07.04.2017. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluga pripreme i izrade natječajne dokumentacije za prijavu projekta rekonstrukcija društvenog doma u Velikim Bastajima za natječaj iz programa ruralnog razvoja mjera 7.4.1., ev. br. nabave E-15-1/2017-BN

Cijeli tekst odluke sa zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluga pripreme i izrade natječajne dokumentacije za prijavu projekta rekonstrukcija društvenog doma u Velikim Bastajima za natječaj iz programa ruralnog razvoja mjera 7.4.1., ev. br. nabave E-15-1/2017-BN

Icon
Odluka o odabiru ponuditelja Sarturis dokumentacija mjera 7.4.

Zapisnik o otvaranju ponuda

Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

Icon
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda