Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 , 123/19 i 144/20), članka 65. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/2021), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018) te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za pružanje komunalne usluge redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete na području Općine Đulovac za 2022. godinu, ev. br. nabave 9-EVM-JN/2022, klasa: 310-02/22-03/3, urbroj:2103-8-03-22-03 od 16.02.2022. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

Odluku o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge opskrbe električnom energijom za poslovne korisnike za 2022. godinu

– Cijeli tekst Odluke sa pripadajućim prilozima dostupni su u privitku: