Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 123/17), članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/III , 2/2018 i 6/2019-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018) te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za pružanjem usluge opskrbe električnom energijom za poslovne korisnike za 2020. godinu, ev. br. nabave 18-EVM-JN/2020, klasa:310-02/20-01/2,urbroj:2111/05-03-20-03 od 28.01.2020. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

 

Odluku o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge opskrbe električnom energijom za poslovne korisnike za 2020. godinu

 

Dokumentaciju možete preuzeti na poveznicama ispod:

Icon
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge opskrbe električnom energijom za poslovne korisnike za 2020. godinu
Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda-električna energija
Icon
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda-električna energija