Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i dogradnji doma u Velikim Bastajima , Evidencijski broj nabave: E-19-1-EMV/2018-JN, klasa: Klasa: 406-09/18-02/4-2, urbroj:2111-05-03-18-03 od 23.11.2018., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i dogradnji doma u Velikim Bastajima

Evidencijski broj nabave: E-19-1-EVM/2018-JN

Odluku sa pripadajućim zapisnicima dostavljena je u prilogu:

Icon
Odluku o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja E-19-1-EVM/2018-JN
Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda E-19-1-EVM/2018-JN
Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda E-19-1-EVM/2018-JN