Na temelju članka  48.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13 i 137/15),  članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34.  Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017) te Zapisnika o pregledu i ocjeni  ponuda u postupku javne nabave jednostavne  vrijednosti  za  pružanjem usluga  izrade Strateškog razvojnog programa Općine Đulovac,   klasa: 302-02/17-02/4 urbroj:2111-05-03-17-03 od 17.07.2017. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja  za pružanjem usluga  izrade
Strateškog razvojnog programa Općine Đulovac
Sadržaj odluke sa prilozima dostupni su na linkovima:
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja  za pružanjem usluga  izrade Strateškog razvojnog programa Općine Đulovac
Icon
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluga izrade Strateškog razvojnog programa Općine Đulovac
Zapisnik o otvaranju ponuda
Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda
Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda