Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac 2/XII , 4/XIII i 2/2018 – Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac),), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne za pružanjem usluga izrade IV. izmjene i dopune Prostornog plana općine Đulovac E-4-EMV/2018-JN klasa:350-02/18-01/1-3, urbroj:2111-05-03-18-03 od 09.08. 2018. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluga izrade IV. izmjene i dopune Prostornog plana općine Đulovac E-4-EMV/2018-JN

Tekst Odluke sa prilozima dostupni su na linkovima:

Icon
Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluga izrade IV. izmjene i dopune Prostornog plana općine Đulovac E-4-EMV/2018-JN
Icon
Zapisnik o postupku javnog otvaranja ponuda E-4-EMV/2018-JN
Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda E-4-EMV/2018-JN