Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 i 123/19), članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 2/III , 2/2018 i 6/2019-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018) te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za pružanje komunalne usluge redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete na području Općine Đulovac za 2021. godinu, ev. br. nabave 38-EVM-JN/2021, klasa: 310-02/21-03/4, urbroj:2111/05-03-21-03 od 20.01.2021. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

Odluku o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje komunalne usluge redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete na području Općine Đulovac za 2021. godinu,ev. br. nabave 38-EVM-JN/2021

Odluku sa pripadajućim zapisnicima dostavljena je u prilogu: