Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15 i 123/17), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII i 20/2108 – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu osnovnih kućanskih i higijenskih potrepština za krajnje korisnike u okviru Projekta „ ZAŽELI“ jednake mogućnosti – Program zapošljavanja žena u Općini Đulovac, Evidencijski broj nabave: E-64-EVM/2018-JN, klasa:008-01/18-01/2-4, urbroj:2111-05-03-18-03 od 28.09.2018., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu osnovnih kućanskih i higijenskih potrepština za krajnje korisnike u okviru Projekta „ ZAŽELI“ jednake mogućnosti-Program zapošljavanja žena u Općini Đulovac, Evidencijski broj nabave: E-64-EVM/2018-JN

Odluku sa pripadajućim zapisnicima možete preuzeti na:

Icon
Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu osnovnih kućanskih i higijenskih potrepština za krajnje korisnike u okviru Projekta „ ZAŽELI“
Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda Zaželi
Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda "Zaželi"