Na temelju članka  48.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11 , 144/12 ,19/13, 137/15 , 123/17 i 98/19),  članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 2/XIII- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac , 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac i 6/2019- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), članka 33.  Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018),  te Zapisnika o pregledu i ocjeni  ponuda u postupku jednostavne  nabave za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta za područje Općine Đulovac   Evidencijski broj nabave: E-50-EVM/2020-JN, klasa:351-04/20-01/4, ur. broj:2111/05-03-20-03, od 23.10.2020., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za  nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta za područje Općine Đulovac   Evidencijski broj nabave: E-50-EVM/2020-JN

Tekst Odluke sa prilozima možete preuzeti na sljedećoj poveznici: