Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavom roba – kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2018. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017) te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavom roba – kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2018. godinu, ev. br. nabave 32-EVM-JN/2018, klasa:340-03/18-01/4,urbroj:2111/05-03-18-03 od 11.01.2018. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

Odluku o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavom roba – kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2018. godinu

Tekst Odluke sa propadajućim zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

 

Icon

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Icon

Zapisnik o otvaranju ponuda

Icon

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavom roba - kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2018. godinu