Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), te Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda postupku javne nabave bagatelne vrijednosti zaza održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac klasa:  340-03/16-01/2-2, urbroj:2111/05-03-16-03 od 20.01.2016. Općinski načelnik Općine Đulovac donio je  slijedeću

ODLUKU

o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za  kupnju kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2016. godinu

Cijeli tekst odluke sa zapisnicima možete preuzeti na linkovim:

Povećaj font
Kontrast