Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na uređenju okoliša-prilaznog platoa postojeće sakralne zgrade – mrtvačnice u Đulovcu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne za izvođenjem radova na uređenju okoliša-prilaznog platoa postojeće sakralne zgrade – mrtvačnice u Đulovcu , klasa: 361-02/17-02/4. urbroj:2111-05-03-17-03 od 26.04.2017. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na uređenju okoliša-prilaznog platoa postojeće sakralne zgrade – mrtvačnice u Đulovcu , ev.br. nabave E-1-1/2017-JN

Tekst Odluke sa zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na uređenju okoliša-prilaznog platoa postojeće sakralne zgrade – mrtvačnice u Đulovcu , ev.br. nabave E-1-1/2017-JN

Icon
Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na uređenju okoliša-prilaznog platoa postojeće sakralne zgrade - mrtvačnice u Đulovcu

Zapisnik o otvaranju ponuda

Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda