Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne za izvođenjem radova na rekonstrukciji dijela nerazvrstane ceste za naselje Puklica (modernizaciji cca 600 m’ nerazvrstane ceste N1 Đulovac (ŽC3301) –Puklica (LC37134) prema kamenolomu Šandrovac E-14-EVM/2018-JN, klasa:340-03/08-01/4, urbroj:2111-05-03-18-03 od 05.07.2018. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na rekonstrukciji dijela nerazvrstane ceste za naselje Puklica (modernizaciji cca 600 m’ nerazvrstane ceste N1 Đulovac (ŽC3301) –Puklica (LC37134) prema kamenolomu Šandrovac E-14-EVM/2018-JN,

Tekst Odluke sa zapisnikom o otvaranju i pregledu i ocijeni ponuda možete preuzeti na linkovima:

Icon
Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na rekonstrukciji dijela nerazvrstane ceste za naselje Puklica (modernizaciji cca 600 m' nerazvrstane ceste N1 Đulovac (ŽC3301) –Puklica (LC37134) prema kamenolomu Šandrovac E-14-EVM/2018-JN
Icon
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda E-14-EVM/2018-JN
Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda E-14-EVM/2018-JN