Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na košnji općinskih groblja na području Općine Đulovac u 2018. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne za izvođenjem radova za izvođenjem radova na košnji općinskih groblja na području Općine Đulovac u 2018. godini ev.br. nabave E-28-2/-EVM-JN/2018, klasa: 363-05/18-01/4, urbroj:2111-05-03-18-03 od 25.04.2018. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na košnji općinskih groblja na području Općine Đulovac u 2018. godini, ev.br. nabave E-28-2/-EVM-JN/2018

Tekst odluke sa pripadajućim zapisnicima možete preuzeti na linkovima: