Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 i,144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br 2/XII), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), te Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda postupku javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na košnji groblja na području Općine Đulovac E-16-1/2016-BN klasa:363-05/16-01/5, urbroj:2111/05-03-16-03 od 29.04.2016. Općinski načelnik Općine Đulovac donio je slijedeću

ODLUKU
o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na košnji groblja na području Općine Đulovac E-16-1/2016-BN

Cijeli tekst odluke sa zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na košnji groblja na području Općine Đulovac E-16-1/2016-BN
–  Upisnik i Izvješće o zaprimanu ponuda
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda