Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne za izvođenjem radova na košnji bankina općinskih cesta na području Općine Đulovac ev.br. nabave E-19/2017-JN, klasa: 363-05/17-02/4, urbroj:2111-05-03-17-03 od 05.05..2017. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na košnji bankina nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac ev.br. nabave E-19/2017-JN

Tekst odluke sa pripadajućim Zapisnicima može te preuzeti na linkovima:

-Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na košnji bankina nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac ev.br. nabave E-19/2017-JN

Icon
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na košnji bankina nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac

– zapisnik o otvaranu ponuda

Icon
Zapisnik o otvaranu ponuda

– zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda