Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izradi projektno tehničke dokumentacije

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenjem radova na izradi projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju javne zgrade (multifunkcionalne namjene) u Đulovcu na k.č.br. 7/1 k.o. Đulovac, Evidencijski broj nabave: E-1-EVM/2018-JN klasa: 404-03/18-01/5, urbroj:2111-05-03-18-03 od 10.10.2018., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću:

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izradi projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju javne zgrade (multifunkcionalne namjene) u Đulovcu na k.č.br. 7/1 k.o. Đulovac, Evidencijski broj nabave: E-1-EVM/2018-JN

Odluku sa pripadajućim zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

Icon

Odluka projektna multifunkcionalna zgrada

Icon

Zapisnik o postupku pregleda i ocijene ponuda

Icon

Zapisnik o postupku javnog otvaranja ponuda