Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenjem radova na izradi pokusno-piezometarske bušotine s osvajanjem i pokusnim crpljenjem na lokalitetu Poduzetničke zone Maslenjača- Mali Bastaji, ev.br. nabave E-23-1/-EVM-JN/2018, klasa: 325-03/18-01/4, urbroj:2111-05-03-18-03 od 02.05.2018. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izradi pokusno-piezometarske bušotine s osvajanjem i pokusnim crpljenjem na lokalitetu Poduzetničke zone Maslenjača- Mali Bastaji, ev.br. nabave E-23-1/-EVM-JN/2018, klasa: 325-03/18-01/2,

Tekst Odluke sa pripadajućim zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

Icon
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izradi pokusno-piezometarske bušotine s osvajanjem i pokusnim crpljenjem na lokalitetu Poduzetničke zone Maslenjača
Icon
Zapisnik o postupku javnog otvaranja ponuda-bušotina
Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda-bušotina