Na temelju članka 37. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII) a Đurina 132, Đulovac, MB:02554666, OIB: 83207178681, zastupana po Općinskom načelnik Dragi Hodaku , prema Pozivu za dostavu ponuda za izvođenjem radova na izgradnji sanitarnog čvora Društvenog doma u Batinjanima, klasa: 361-02/15-01/2, urbroj:2111/05-03-14-03 od 08.07 2015 Općina Đulovac objavljuje
Odluku o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izgradnji sanitarnog čvora Društvenog doma u Batinjanima,

Tekst Odluke možete preuzeti na sljedećem linku