Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne za izvođenjem radova na izgradnji otvorenog sportskog igrališta u naselju Batinjani, E-7-EMV/2019-JN klasa:404-03/19-01/4,urbroj:2111-05-03-19-03 od 12.07.2019., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izgradnji otvorenog sportskog igrališta u naselju Batinjani, E-7-EMV/2019-JN

Cijeli tekst Odluke sa pripadajućim zapisnicima možete preuzeti na :

Icon
Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izgradnji otvorenog sportskog igrališta u naselju Batinjani, E-7-EMV/2019-JN
Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda-igralište Batinjani
Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda-igralište Batinjani