Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog sportskog igrališta uz društveni dom u Maslenjači

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne za izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog sportskog igrališta polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta uz društveni dom u Maslenjači Ev,br. E-11/2018-JN, klasa:404-03/18-01/1,urbroj:2111-05-03-18-03 od 04.06..2018., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

Odluku o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog sportskog igrališta polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta uz društveni dom u Maslenjači Ev,br. E-11/2018-JN,

Odluku sa Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda , Zapisnikom o pregledu i ocijeni ponuda možete preuzeti na linkovima: